Centralni i periferijski ugao

  • α - Centralni ugao: ugao kruga  čije je teme centar kruga a kraci sadrže poluprečnike
  • β - Periferijski ugao: ugao čije teme pripada kružnici a kraci sadrže tetive tog kruga

Zakon centralnog i periferijskog ugla

Centralni ugao kruga je dva puta veći od periferijskog ugla: α=2β

Centralni i periferijski ugao

Jednom centralnom uglu pripada beskonačno mnogo periferijskih uglova. Za svaki periferijski ugao važi gornji zakon: α=2β

Centralni i periferijski ugao

Ključne reči: Centralni i periferijski ugao