Verovatnoća događaja

PA=AΩ

|A| - broj povoljnih ishoda

|Ω| - ukupan broj svih mogućih ishoda

PAB=PA+PB-PAB

Verovatnića nemogućeg događajaja

P=0

Verovatnoća sigurnog događaja

PΩ=1
PA¯=1-PA
PAB=PA|B·PB=PB|A·PA

Ako su događaji A i B nezavisni

PAB=PA·PB
Ključne reči: verovatnoća događaja, sigurni događaj, nemogući događaj, nezavisni događaji