MR-318. zadatak
271log23+5log2549×811log49-8log493+51log1625×5log59=