MR-1. zadatak

Dve hipotenuze pravouglog trougla su 8 cm i 6 cm. Izračunati obim i površinu trougla.

c2=a2+b2=82+62=64+36=100

c=100

c=10

O=a+b+c=8+6+10

O=24

P=a·b2=8·62=2·4·62

P=24