MR-696 / 15. zadatak

Izračunati površinu jednakokrakog trougla osnovice 12 cm, ako je visina koja odgovara osnovici jednaka odsečku koji spaja sredine osnovice i kraka.

Ugao EFC je takođe a jer je krak ugla AF normala na krak CF i AE Ugaona kraka je normalan na ugao EF (Uglovi sa normalnim kracima).

b2=62+ha2

b4 : ha=ha : b

ha2=b24

ha=b2

b2=62+b24|·4

4b2=4·62+4·b24

4b2-b2=4·62

3b2=4·62

b2=4·623

b=4·623=4·623=2·63·33=2·6·33=2·2·3·33

b=43

ha=b2=432=2·2·32

ha=23

P=a·ha2=12·232

P=123