MR-693 / 1. zadatak

Kojih su od sledećih rečenica iskazi?

a) 1+1 = 2
b) broj 16 je neparan broj
c) paran broj se može napisati u obliku 2n, gde je n prirodan broj
d) rešenje jednačine 3x=18 je prirodan broj
e) (a-b)≥ 0 za svako racionalno a i b
f) ab > 0 ako su a i b istog znaka
g) a2 > 0 ako je a negativan broj
h) - a2 < 0 ako je a negativan broj

a) 1+1=2

a) DA - ISTINA

b) 16 je neparan broj.

b) DA - TAČNO (16:2=8)

c) Parni brojevi se mogu napisati u obliku 2n, gde je n prirodan broj

c) DA - TAČNO

d) Rešenje jednačine 3x=18 je prirodan broj

d) DA - TAČNO (3x6=18)

e) (a-b)≥ 0 za svako racionalno a i b

e) DA - ISTINA (Kvadrat svakog broja je pozitivan)

f) ab > 0 ako su  a i b istog znaka

f) DA - ISTINA (+·+=+ i -·-=+)

g) a2 > 0 ako je a negativan broj

g) DA - TAČNO (Kvadrat svakog broja je pozitivan braj)

h) - a2 < 0 ha a negatív szám

h) DA - TAČNO (Kvadrat svakog broja je pozitivan, a onda postaje negativan promenom predznaka ovog broja)