MR-691 / 11. zadatak

Izračunati površinu paralelograma čije su dijagonale 26 cm i 30 cm, a stranica 14 cm.

P=a·b·sin α

Na osnovu zakona paralelograma:

2a2+2b2=d12+d22

2b2=d12+d22-2a2

b2=d12+d22-2a22

b2=262+302-2·1422

b2=676+900-2·1962=11842=592

b2=16·37

b=16·37=16·37

b=437

Za trougao ABC se može napisati kosinusna teorema.

d22=a2+b2-2·a·b·cos α

cos α=a2+b2-d222ab

cos α=142+4372-3022·14·437

cos α=196+592-90011237

cos α=-11211237

cos α=-137

sin α=1-cos2α

sin α=1-1372

sin α=1-137=37-137=3637

sin α=637

P=a·b·sin α=14·4·37·637

P=336