MR-687 / 8. zadatak

Porvršina paralelograma je 36 m2, a odstojanja presečne tačke dijagonala do stranica su 2 m i 3 m. Odrediti obim paralelograma.

ha2=2

ha=2·2=4

hb2=3

hb=2·3=6

P=a·ha=b·hb=36

P=a·4=b·6=36

a=364=9

b=366=6

O=2a+b=29+6=2·15

O=30