MR-686 / 6. zadatak

Izračunati površinu paralelograma čije su visine 3 cm i 2√3 cm, a ugao između njih je 60°.

P=a·ha=b·hb

sin 60°=hba=hab

32=23a=3b

a·3=2·2·3

a=4

P=a·ha=4·3

P=12