Mathematic Problems
347. példa

Izračunajte površinu jednakostraničnog trougla ako je visina koja pripada osnovi je 20 cm, a visina koja pripada kraku je 24 cm.

a·ha=b·hb
a·20=b·24
b=a·2024=5·a6
b2=a22+hb2
5a62=a22+202
25a236=a24+400 |·36
25a2=9a2+14400
16a2=14400
a2=1440016=900
a=900=30
T=a·ha2=30·202
T=300 cm2
T=300 cm2