Mathematic Problems
log2733+log54925×log8149-log8943+51log1625×5log53=
log3333+log514952×log9249-log239223+5log2516×3=
log33+49log552×log9249-log239223+5log5216×3=
log33+2×49log55×2log99-3×2log223+512log516×3=
1+2×49×1×2×1-3×13+5log51612×3=
99×-43+16×3=
99×-43+4×3=
-1325
-1325