Zadaci -> Geometrija -> Trigonometrija -> Izračunavanje trigonometrijskih funkcija

Izrčunajte vrednost donjeg izraza akoj je α=30°.

4-sin α1-sin α-254cos2 α+21+sin α