Zadaci -> Geometrija -> Vektori -> Skalarni proizvod vektora

Vektori a i b obrazuju ugao ψ=π6. Ako je a=3 i b=1 izračunati ugao između vektora p=a+b i q=a-b.