Zadaci -> Geometrija -> Dvodimenzionalni oblici -> Četvorougao

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 21] [Broj karaktera: 0]

Izračunajte površinu paralelograme, ako su visine  3 i 23 cm, dok ugao izmađu njih iznosi 60°!

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 11] [Broj karaktera: 0]

Oko kružnice je nacrtan trapez čije su paralelne stranice 8 cim i 2 cm. Izračunajte površinu trapeza!

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 14] [Broj karaktera: 0]

Površina romba je 100 cm2, dok njegov oštar ugao iznosi 30°. Izračunajte dijagonale romba!

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 3] [Broj slika: 3] [Broj koraka: 22] [Broj karaktera: 0]

Dužine stranica tetivnog trapeza ABCD su: AB = 5 cm, BC = 2,5 cm, CD = 2 cm és DA = 2,5 cm.

373_1.svg

a) Izračunajte uglove trapeza!
b) Odredite odnos površina trogulova ABC i ACD!
c) Unutrašnji uglovi trapeza su označeni pomoću kružnih lukova poluprečnika 5 mm. Izračunajte zbir dužina ovih lukova!