ID373. zadatak

Geometrija → Dvodimenzionalni oblici → Četvorougao

Dužine stranica tetivnog trapeza ABCD su: AB = 5 cm, BC = 2,5 cm, CD = 2 cm és DA = 2,5 cm.

373_1.svg

a) Izračunajte uglove trapeza!
b) Odredite odnos površina trogulova ABC i ACD!
c) Unutrašnji uglovi trapeza su označeni pomoću kružnih lukova poluprečnika 5 mm. Izračunajte zbir dužina ovih lukova!