ID317. zadatak

Algebra → Logaritam → Logaritamske jednačine
[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 7] [Broj karaktera: 0]

Izrčunajte sledeći izraz:

log2733+log54925×log8149-log8943+51log1625×5log53=

log3333+log514952×log9249-log239223+5log2516×3= log33+49log552×log9249-log239223+5log5216×3= log33+2×49log55×2log99-3×2log223+512log516×3= 1+2×49×1×2×1-3×13+5log51612×3= 99×-43+16×3= 99×-43+4×3= -1325
-1325
Započni rešavanje
Počni ponovo
Konačno rešenje
Sakrij konačno rešenje
Čitavo rešenje!
Sakrij čitavo rešenje!
Tteorija
Sakrij teoriju